Ledegeldstaat

’n Staat wat aandui hoeveel jou ledegeld beloop en of daar enige agterstallige bedrae vir ’n spesifieke maand verskuldig is.

Lees meer.

Ledegeldrekonsiliasie

’n Staat wat aandui watter bedrag as ledegeld betaalbaar is, watter bedrag elke maand betaal is en wat die eindbalans is.

Lees meer.

Lidmaatskapnavrae

Navrae oor maandelikse ledegeld, debietorders, afhanklikes, opskortings, sertifikate en verwisseling van voordele-opsie.

Lees meer.

Lidmaatskapsertifikaat

Bewys dat jy vir ʼn bepaalde tydperk ʼn lid van spesifieke mediesefonds was.

Lees meer.

Ledegeldsamestelling

Dit wys hoe jou ledegeld bereken word.

Lees meer.

Lipektomie

Lipektomie is die chirurgiese verwydering van vetweefsel.

Lees meer.

Linguale ortodonsie

Linguale ortodonsie is ’n kosmetiese metode van ortodontiese behandeling waar die draadjies nie sigbaar is nie.

Lees meer.

Limiet

Die maksimum voordelebedrag wat vir ’n spesifieke diens, apparaat of toestel betaal word, bv. vir prosteses.

Lees meer.

Laataansluitingsboete

As jy eers later in jou lewe by ’n mediese skema aansluit, moet jy ’n laataansluitingsboete betaal.  Hierdie premieboete wissel van 5% tot 75% van jou maandelikse premie en is vir die duur van jou lidmaatskap betaalbaar.  Alle mediese skemas hef ʼn laataansluitingsboete en dit kan van een skema na die volgende oorgedra kan word.

Lees meer.